Planavimo dokumentai

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas strateginis veiklos planas 2022–2024 metams

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas parengė strateginį veiklos planą 2022–2024 metams, kurio rengimo tikslas - išskirti ŠOU vystymo strategines veiklos kryptis, kurios yra pagrįstos plėtros strategija, veiklos efektyvinimu maksimaliai panaudojant turimą infrastruktūrą, optimizuojant viešuosius pirkimus ir personalą, išanalizuoti aplinkos veiksnius ir jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir stipriąsias ŠOU puses.

Atlikus minėtus veiksmus apibrėžta ŠOU vizija – tapti patikimu, nuosekliai augančiu  krovinių oro uostu regione.
Įmonės vizijos įgyvendinimui išskirtos keturios strateginės veiklos kryptys:

  • Teikiamų paslaugų kokybė
  • Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą    
  • Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uosto augimas
  • Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo

Įgyvendinant ŠOU veiklos viziją ir veiklos kryptis, įmonė vadovaujasi darnaus vystymosi (angl. sustainable development) principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo veikloje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi LR konstitucija, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, LR aviacijos įstatymu, kitais LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Susisiekimo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, valdybos sprendimais bei įstatais. Įmonės strateginiai tikslai yra šie:

  • Užtikrinti sklandų ir spartų aviacijos saugumo patikros vykdymą, kartu laikantis visų saugumo reikalavimų bei orlaivių aptarnavimo standartų;
  • Didinti oro uosto pasiekiamumą krovininiu oro transportu;
  • Užtikrinti augančią grąžą regionui;
  • Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą.

2022-2024 strateginis planas