Nuostatai

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto įstatai

I. Bendrosios nuostatos
1. Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (toliau – įmonė) yra iš Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2. Įmonė nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
3. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
4. Įmonės pavadinimas – Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas.
5. Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė (SĮ).
6. Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.
7. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Įmonės savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė. Įmonės savininko teises ir pareigas savivaldybė įgyvendina per savivaldybės vykdomąją instituciją – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių (toliau savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija).

Įstatai