Darbo pasiūlymai

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į  SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO

  NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS ATRANKOS

 

Vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ (aktuali įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtinto Aprašo redakcija – spalio 20 d. įsakymas Nr. A-1702)  (toliau – Aprašas):

1. Skelbiama kandidatų atranka į savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto (toliau – Įmonė) valdybos nepriklausomus narius pagal šias kompetencijų sritis:

1.1. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.6.1 papunktis);

1.2. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.6.2 papunktis);

1.3. į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje, 1 (viena) valdybos nario vieta (Aprašo – 7.6.3 papunktis).

2. Įmonės kodas, buveinė, nuoroda į interneto svetainę, informacija apie veiklos pobūdį:

Įmonės kodas 145907544, buveinės adresas Lakūnų g. 4, 77103, Šiauliai, el. p.: airport@siauliai-airport.lt.

Įmonės įstatai, Strateginiai planavimo dokumentai, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) lūkesčių raštas įmonei ir kiti veiklos dokumentai patalpinti Įmonės interneto svetainėje adresais:

https://www.siauliai-airport.com/;

https://www.siauliai-airport.com/nuostatai/;

https://www.siauliai-airport.com/planavimo-dokumentai/;

https://www.siauliai-airport.com/savivaldybes-lukesciai/.

Įmonės pagrindinė veikla: oro uosto eksploatavimas ir oro transporto paslaugos.

3. Informacija apie Įmonės valdybą:

Įmonės savininkė yra Savivaldybė. Įmonėje sudaroma valdyba 4 metų kadencijai iš 6 valdybos narių, iš jų 3 valdybos nariai nepriklausomi. Valdybos kompetencija numatyta Įmonės įstatuose, kurie patalpinti Įmonės interneto svetainėje aukščiau nurodytu adresu.

Įmonės valdybos kadencijos pradžia 2022 m. birželio 25 d., pabaiga – iki 2026 m. birželio 24 d.

Valdybos nepriklausomo nario atlygis nustatomas vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo  ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarčių patvirtinimo“ ir jo pakeitimais (toliau – Įsakymas) VIII skyriuje ir pavyzdinėje Šiaulių miesto savivaldybės valdomos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartyje (toliau – Sutartis) nustatyta tvarka. Su Įsakymu ir Sutarties projektu galima susipažinti Teisės aktų registre, adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af6c2dd0932b11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-1087, Įmonės valdybos nepriklausomiems nariams nustatytas fiksuotas 50 Eur (penkiasdešimt eurų) atlygis už vieną valdybos posėdį – už pasiruošimą ir dalyvavimą valdybos posėdyje. Atlygis taikomas neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų mokėjimų.

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į Įmonės valdybos nepriklausomus narius: Nepriklausomi valdybos nariai renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. 2026 m. birželio 24 d. Valdybos narius į Įmonės valdybą skiria (renka) įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, t. y Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

5. Atrankos procedūros: Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Įmonės valdybos nepriklausomus narius. Atranką inicijuoja – Savivaldybės administracija. Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma personalo atrankos agentūra – Uždaroji akcinė bendrovė „Amber team“ (toliau – Agentūra). Kandidatų į nepriklausomus valdybos narius atrankos procedūrų eiga nurodyta Apraše, su kuriuo galima susipažinti teisės aktų registre, adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/af6c2dd0932b11e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Atrankos būdas – pokalbis.

6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

6.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turi būti nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nepriklausomo nario pareigas galėtų kilti interesų konfliktas;

6.3. turi būti nepriekaištingos reputacijos (kandidatas į valdybos narius nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka jis pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą).

7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. Specialieji reikalavimai, taikomi visiems kandidatams:

7.1.1. turėti patirties įmonių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose bei korporatyvinės valdysenos principų išmanymą (privalumas);

7.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Įmonės veiklos specifiką;

7.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.4. gebėti dirbti komandoje ir bendradarbiauti;

7.1.5. turėti motyvaciją dirbti Įmonės valdyboje.

7.2. Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis:

7.2.1. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą: turi turėti kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis;

7.2.2. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą: turi turėti kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo įmonės strateginio planavimo ir (ar) strateginių tikslų įgyvendinimo srityje patirtis;

7.2.3. kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia įmonė, srityje, vietą: turi turėti kompetenciją oro transporto (keleivinio ir / ar krovininio) paslaugų srityje. Kompetencija apima oro transporto srities reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymą; gebėjimą juos analizuoti, vertinti, teikti konstruktyvius pasiūlymus. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis oro transporto įmonėje.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;

8.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

8.5. Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius kandidato atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

9. Agentūros, kuriai kandidatas turi pateikti dokumentus, adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas turi pateikti dokumentus:

9.1. paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba asmeniškai adresu: Uždaroji akcinė bendrovė „Amber team“, Vivulskio g. 7, 5 aukštas, 03162, Vilnius, arba Dubysos g. 21, 2 aukštas, 93232, Klaipėda. Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 val. iki 17.30 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

9.2. elektroniniu paštu: vaida@amberstaff.com, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.30 val. iki 17.30 val. El. laiško dalykas: Atranka į SĮ Šiaulių oro uosto nepriklausomus valdybos narius.

10. Kandidato dokumentų priėmimo terminas: Kandidatai teikia dokumentus Agentūrai 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo apie atranką elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti dienos, t. y. iki 2022 m. birželio 1 d. imtinai.

11. Nuoroda į Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie atrankas: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

12. Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys atrankos dokumentų priėmimo, atrankos atlikimo ir atrankos organizavimo klausimais:

Agentūros direktorė: Vaida Pociutė Bortelienė, tel. (8 671) 17467; el. p.: vaida@amberstaff.com - dokumentų priėmimo ir atrankos atlikimo klausimais.

Atrankos komisijos atsakingoji sekretorė: Rasa Vasauskienė, tel. (8-41) 596 205, el. p.: rasa.vasauskiene@siauliai.lt – atrankos atlikimo klausimais.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė – Brigita Mareckienė, tel. (8 41) 383 437, el. p.: brigita.mareckiene@siauliai.lt, – atrankos organizavimo klausimais.

13. Kita informacija: Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato kreipsis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

14. PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas), 2 lapai.