Dekoracija
Investuotojams

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas skelbia žemės sklypo dalies D nuomą aukciono būdu

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas organizuoja valstybinės žemės sklypo, esančio Šiaulių m sav. Šiaulių m. Aviacijos g. 5 (unikalus numeris 4400-3221-8923) nuomos aukcioną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos“ patvirtintu Tarptautinių oro uostų žemės nuomos aukciono būdu tvarkos aprašu, Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas žemės nuomos aukciono būdu sąlygomis bei Žemės nuomos sutarties projekte pateikta informacija.

Pridedama:

-      Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas žemės sklypo dalių nuomos aukciono būdu sąlygos (14 lapai);

-      Žemės sklypo dalių planas (2 lapai);

-      Žemės nuomos sutarties projektas (13 lapų);

-      Priedas Nr. 2.

1. Žemės sklypo dalių nuomos aukcionas

Žemės sklypo dalių nuomos aukcionas skelbiamas, kad išnuomoti išimtinai statyti ir eksploatuoti tik su oro uosto veikla susijusioms reikmėms statinius, statiniuose taip pat gali būti įrengiamos sandėliavimo, administracinės ir ūkinės (pagalbinės) patalpos, tačiau šių patalpų plotas negali sudaryti daugiau kaip pusę statinio ir/ar statinių ploto.

Statinyje ir Žemės sklypo dalyje (-se) Nuomininkas ir/ar tretieji asmenys, su kuriais teisėtai sudarytos atitinkamos sutartys, turės teisę vykdyti visas ar vieną/kelias žemiau nurodytas su oro uosto veikla susijusias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

-      keleivinio oro transporto veikla (51.10) ;

-      krovininio oro transporto veikla (51.21);

-      sandėliavimo ir saugojimo veikla (52.10);

-      oro transportui būdingų paslaugų veikla (52.23);

-      krovinių tvarkymo veikla (52.24);

-      kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);

-      kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinio sausumos transporto veiklas (49.39);

-      oro transporto ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos veikla (77.35)

-      orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros veikla (33.16);

-      elektroninės ir optinės įrangos remonto veikla (33.13).

2. Duomenys apie siūlomas išsinuomoti žemės sklypo dalis

2.1.          Kadastro numeris: žemės sklypo, kuriame yra žemės sklypo dalis (D), kadastro numeris – Nr. 2901/0017:10, unikalus numeris 4400-3221-8923.

2.2.           Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aviacijos g. 5, LT-77103.

2.3.          Žemės sklypo dalis ir jos plotas:

2.3.1.          Žemės sklypo dalies D plotas: 14 948 kv. m.

2.4.          Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių žemės.

2.5.          Pradiniai metiniai Žemės sklypo dalies nuomos mokesčiai:

2.5.1.      Žemės sklypo dalies D pradinis metinis nuomos mokestis 9 417,24 (devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniolika eurai, dvidešimt keturi ct) EUR;

            Nuomos mokestis nurodomas be PVM ir kitų mokesčių (jeigu taikoma).

2.6.          Žemės sklypo dalies (D) nuomos terminas yra 50 (penkiasdešimt) metų, skaičiuojant nuo Žemės sklypo dalies nuomos sutarties pasirašymo dienos.

2.7.          Nustatyti tokie privalomi siūlomų išsinuomoti Žemės sklypo dalių naudojimo apribojimai ir sąlygos Nuomininko infrastruktūrai:

2.7.1.      Nuomininko infrastruktūra turi atitikti Statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 42/69, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyvinius dokumentus, taikomus Lietuvos Respublikoje, Europos Aviacijos saugos Agentūros taikomus reikalavimus aerodromų ir jų kitų statinių projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statinio statyba turi būti suderinta su VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra;

2.7.2.      Nuomininko infrastruktūros statytoju (užsakovu) turi būti Nuomininkas, kuris nustatyta tvarka turi būti atsakingas už Statinio techninio projekto parengimą, jo suderinimą su Nuomotoju ir patvirtinimą, Statinio darbo projekto parengimą ir patvirtinimą (jeigu būtų rengiamas atskirai), statybą leidžiančio dokumento gavimą, statytojo funkcijų vykdymą ir įgyvendinimą, Nuomininko infrastruktūros statybos vykdymą pagal Statinio techninį ir darbo (jeigu būtų rengiamas atskirai) projektą, taip pat atitikimą normatyviniams statybos techniniams reglamentams bei kitiems reikalavimams, numatytiems šiose Sąlygose, bei Nuomininko infrastruktūros statybos užbaigimo procedūros (tame tarpe ir Statinio pripažinimo naudoti tinkamu) įgyvendinimą;

2.7.3.      Nuomininko infrastruktūros statybai pagal statinio kategoriją Nuomininko gali būti pasitelkiami projektuotojai, rangovai, statybos techniniai prižiūrėtojai, atitinkantys Statybos įstatyme nustatytus šiems statybos dalyviams taikomus reikalavimus, ir besąlygiškai vykdantys tarnybų, užtikrinančių civilinės aviacijos saugumą, bei Nuomotojo pagrįstus ir teisėtus nurodymus;

2.7.4.      Nuomininko infrastruktūros techninius projektus Nuomininkas turės derinti su Nuomotojo paskirtais asmenimis viso projektavimo metu ir iki prašymų dėl statybą leidžiančio dokumento pateikimo dienos, galutinai suderinti su Nuomotoju;

2.7.5.      Nuomotojas neįsipareigoja specialiai Žemės sklypui ar jo atitinkamai daliai įrengti jo Statinių eksploatacijai bei Veiklos vykdymui reikalingus inžinerinius tinklus, tačiau suteikia Nuomininkui galimybę gauti prisijungimo sąlygas, jei tokios yra ir jei tą leidžia techninės galimybės, jas išpildyti, esant poreikiui su Nuomotoju suderinus ir jei egzistuoja techninės galimybės pertvarkyti jo inžinerinius tinklus, kad būtų tinkami prisijungimui ir prisijungti prie esamų Nuomininko inžinerinių tinklų, įskaitant elektros energijos, šilumos tiekimo, vandentiekio, nuotekų sistemų, ryšių tinklų;

2.7.6.       Nuomininkas privalės prisiimti atsakomybę už savo bei Nuomininko infrastruktūros statybai pasitelktų statybos dalyvių bei kitų jų pasitelktų asmenų veiksmus bei neveikimą;

2.7.7.      Aukciono dalyvis, laimėjęs Žemės sklypo aukcioną ir sudaręs Žemės nuomos dalies sutartį, privalės ne vėliau kaip per 6 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Žemės sklypo dalies nuomos sutarties sudarymo dienos suprojektuoti, pastatyti Statinį(-ius) ir užtikrinti, kad Statinys(-iai) būtų pripažintas(-i) tinkamu naudoti.

3. Aukciono vieta, data ir laikas.

Aukcionas vyks Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas administracinėse patalpose, adresu Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai, keleivių terminalas, antras aukštas, buhalterijos kabinetas. Aukciono data ir laikas: 2021 m. sausio 18 d., 10:00 val..

4. Darbuotojo, atsakingo už aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai.

Asmuo, atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas Viešųjų pirkimų ir IT projektų vadovas Arūnas Venckus, tel.: +370 41 542 005, faks. : +370 41 542 006, mob. tel.: +370 65593146, el. paštas: airport@siauliai.lt.

5. Aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos datos, tikslus laikas.

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas administracinės patalpos, antras aukštas, priimamasis, adresas Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai. Registravimo pradžia: 2021 m. sausio 18 d., 08:00 val.. Registravimo pabaiga: 2021 m. sausio 18 d., 09:30 val..

6. Kredito įstaigos (skyriaus, filialo), kurioje atidaryta sąskaita pradiniam metiniam žemės nuomos mokesčiui sumokėti už aukciono būdu išnuomojamą žemės sklypą (toliau vadinama – pradinis įnašas), pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos numeris:

Aukciono dalyvis pradinį žemės sklypo dalies nuomos mokestį už aukcione išnuomojamą žemės sklypo dalį (toliau vadinama – pradinis įnašas), privalo sumokėti į Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas sąskaitą: Sąskaitos Nr.: LT417230000000345083, UAB Medicinos bankas, Kodas 72300.

7. Kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui:

7.1.          Aukciono laimėtojas turi atitikti numatytus kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus.

7.2.          Numatyti kvalifikaciniai reikalavimai:

7.2.1.      Dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių arba jo atsakingas asmuo neturi būti teistas už šią nusikalstamą veiką:

1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;

2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;

3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

4) nusikalstamą bankrotą;

5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;

6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;

7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;

8) kitos valstybės tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo ar kito ūkio subjekto, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad dalyvis arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šiame punkte nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:

1) dalyvio ar jo vadovo per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti dalyviui, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Aukciono dalyvis turės pateikti: Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki dalyvių registracijos dienos.

7.2.2.      Dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą, nebent įsiskolinimų suma neviršija 500 (penkių šimtų) Eur.

Aukciono dalyvis turės pateikti: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki dalyvių registracijos dienos.

7.2.3.      Dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių nėra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą.

Aukciono dalyvis turės pateikti: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki dalyvių registracijos dienos.

7.2.4.      Dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Žemės sklypo dalių nuomos sutarčiai vykdyti.

Aukciono dalyvis turės pateikti: Juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos arba kiti dokumentai, patvirtinantys Aukciono dalyvio teisę verstis atitinkama veikla. Jeigu dalyvis registruotas užsienio valstybėje – atitinkamos šalies kompetentingos institucijos patvirtinti dokumentai, liudijantys dalyvio teisę verstis atitinkama ūkine veikla.

7.2.5.      Dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą [Neatlygintinė prieiga – https://vpt.lrv.lt/nepatikimi-tiekejai-1]. Potencialių dalyvių atitikties šiam reikalavimui patikrinimą atlieka Aukciono komisija.

7.2.6.      Dalyvio, kiekvieno iš dalyvių grupės partnerių atitiktis nacionalinio saugumo interesams.

Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo numatytas potencialaus dalyvio (jei ūkio subjektai veikia jungtinės veiklos pagrindu, kiekvieno iš partnerių) atitikties Nacionalinio saugumo interesams įvertinimas.

Aukciono dalyvis turės pateikti: Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą (-as), kad dalyvis, kiekvienas iš dalyvių grupės partnerių atitinka nacionalinio saugumo interesus.

_____________________________________