Investuotojams

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas skelbia žemės sklypo dalių G ir H nuomą aukciono būdu

Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas organizuoja valstybinės žemės sklypo, esančio Šiaulių m sav. Šiaulių m. Aviacijos g. 5 (unikalus numeris 4400-3221-8923) nuomos aukcioną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl tarptautinių oro uostų žemės nuomos“ patvirtintu Tarptautinių oro uostų žemės nuomos aukciono būdu tvarkos aprašu, Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas žemės nuomos aukciono būdu sąlygomis bei Žemės nuomos sutarties projekte pateikta informacija.

Pridedama:
 
 
1.       Žemės sklypo dalių nuomos aukcionas
 
Žemės sklypo dalių nuomos aukcionas skelbiamas, kad išnuomoti išimtinai statyti ir eksploatuoti tik su oro uosto veikla susijusioms reikmėms statinius, statiniuose taip pat gali būti įrengiamos sandėliavimo, administracinės ir ūkinės (pagalbinės) patalpos, tačiau šių patalpų plotas negali sudaryti daugiau kaip pusę statinio ir/ar statinių ploto.
Statinyje ir Žemės sklypo dalyje (-se) Nuomininkas ir/ar tretieji asmenys, su kuriais teisėtai sudarytos atitinkamos sutartys, turės teisę vykdyti visas ar vieną/kelias žemiau nurodytas su oro uosto veikla susijusias veiklas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):
 
    -       keleivinio oro transporto veikla (51.10) ;
    -       krovininio oro transporto veikla (51.21);
    -       sandėliavimo ir saugojimo veikla (52.10);
    -       oro transportui būdingų paslaugų veikla (52.23);
    -       krovinių tvarkymo veikla (52.24);
    -       kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
    -       kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinio sausumos transporto veiklas (49.39);
    -       oro transporto ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos veikla (77.35)
    -       orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros veikla (33.16);
    -       elektroninės ir optinės įrangos remonto veikla (33.13).
 
2.       Duomenys apie siūlomas išsinuomoti žemės sklypo dalis
 
2.1.    Kadastro numeris: žemės sklypo, kuriame yra žemės sklypo dalys (G, H), kadastro numeris – Nr. 2901/0017:10,
          unikalus numeris 4400-3221-8923.
 
2.2.    Adresas: Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aviacijos g. 5, LT-77103.
 
2.3.    Žemės sklypo dalys ir jų plotai:
2.3.1. Žemės sklypo dalies G plotas: 3 644 kv. m.
2.3.2. Žemės sklypo dalies H plotas: 2 935 kv. m.
 
2.4.    Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių žemės.
 
2.5.    Pradiniai metiniai Žemės sklypo dalių nuomos mokesčiai:
2.5.1. Žemės sklypo dalies G pradinis metinis nuomos mokestis 2 295,72 (du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai, septyniasdešimt du ct) EUR;
2.5.2. Žemės sklypo dalies H pradinis metinis nuomos mokestis 1 849,05 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, penki ct) EUR.
         
   Nuomos mokestis nurodomas be PVM ir kitų mokesčių (jeigu taikoma).
 
2.6.    Žemės sklypo dalių (G, H) nuomos terminas yra 50 (penkiasdešimt) metų, skaičiuojant nuo Žemės sklypo dalies nuomos sutarties pasirašymo dienos.
 
2.7.    Nustatyti tokie privalomi siūlomų išsinuomoti Žemės sklypo dalių naudojimo apribojimai ir sąlygos Nuomininko infrastruktūrai:
2.7.1. Nuomininko infrastruktūra turi atitikti Statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 42/69, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) aerodromų ir jų kitų statinių (priklausinių) projektavimo, statybos ir naudojimo specialiųjų reikalavimų normatyvinius dokumentus, taikomus Lietuvos Respublikoje, Europos Aviacijos saugos Agentūros taikomus reikalavimus aerodromų ir jų kitų statinių projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statinio statyba turi būti suderinta su VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra;
2.7.2. Nuomininko infrastruktūros statytoju (užsakovu) turi būti Nuomininkas, kuris nustatyta tvarka turi būti atsakingas už Statinio techninio projekto parengimą, jo suderinimą su Nuomotoju ir patvirtinimą, Statinio darbo projekto parengimą ir patvirtinimą (jeigu būtų rengiamas atskirai), statybą leidžiančio dokumento gavimą, statytojo funkcijų vykdymą ir įgyvendinimą, Nuomininko infrastruktūros statybos vykdymą pagal Statinio techninį ir darbo (jeigu būtų rengiamas atskirai) projektą, taip pat atitikimą normatyviniams statybos techniniams reglamentams bei kitiems reikalavimams, numatytiems šiose Sąlygose, bei Nuomininko infrastruktūros statybos užbaigimo procedūros (tame tarpe ir Statinio pripažinimo naudoti tinkamu) įgyvendinimą;
2.7.3. Nuomininko infrastruktūros statybai pagal statinio kategoriją Nuomininko gali būti pasitelkiami projektuotojai, rangovai, statybos techniniai prižiūrėtojai, atitinkantys Statybos įstatyme nustatytus šiems statybos dalyviams taikomus reikalavimus, ir besąlygiškai vykdantys tarnybų, užtikrinančių civilinės aviacijos saugumą, bei Nuomotojo pagrįstus ir teisėtus nurodymus;
2.7.4. Nuomininko infrastruktūros techninius projektus Nuomininkas turės derinti su Nuomotojo paskirtais asmenimis viso projektavimo metu ir iki prašymų dėl statybą leidžiančio dokumento pateikimo dienos, galutinai suderinti su Nuomotoju;
2.7.5. Nuomotojas neįsipareigoja specialiai Žemės sklypui ar jo atitinkamai daliai įrengti jo Statinių eksploatacijai bei Veiklos vykdymui reikalingus inžinerinius tinklus, tačiau suteikia Nuomininkui galimybę gauti prisijungimo sąlygas, jei tokios yra ir jei tą leidžia techninės galimybės, jas išpildyti, esant poreikiui su Nuomotoju suderinus ir jei egzistuoja techninės galimybės pertvarkyti jo inžinerinius tinklus, kad būtų tinkami prisijungimui ir prisijungti prie esamų Nuomininko inžinerinių tinklų, įskaitant elektros energijos, šilumos tiekimo, vandentiekio, nuotekų sistemų, ryšių tinklų;
2.7.6. Nuomininkas privalės prisiimti atsakomybę už savo bei Nuomininko infrastruktūros statybai pasitelktų statybos dalyvių bei kitų jų pasitelktų asmenų veiksmus bei neveikimą;
2.7.7. Aukciono dalyvis, laimėjęs Žemės sklypo aukcioną ir sudaręs Žemės nuomos dalies sutartį, privalės ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Žemės sklypo dalies nuomos sutarties sudarymo dienos suprojektuoti, pastatyti Statinį(-ius) ir užtikrinti, kad Statinys(-iai) būtų pripažinti tinkamu naudoti.
 
3.       Aukciono vieta, data ir laikas.
Aukcionas vyks Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas administracinėse patalpose, adresu Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai, keleivių terminalas, antras aukštas, buhalterijos kabinetas. Aukciono data ir laikas: 2019 m. kovo 29 d., 10:00 val..
 
4.       Darbuotojo, atsakingo už aukciono organizavimą ir vykdymą, vardas, pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai.
Asmuo, atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas Aviacijos saugumo ir operatyvinio skyriaus Infrastruktūros priežiūros ir vystymo projektų vadovas Gintaras Žvigaitis, tel.: +370 41 542 005, faks. : +370 41 542 006, mob. tel.: +370 68504746, el. paštas: infra.airport@siauliai.lt.
 
55.       Aukciono dalyvių registravimo vieta, registravimo pradžios ir pabaigos datos, tikslus laikas.
Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas administracinės patalpos, antras aukštas, priimamasis, adresas Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai. Registravimo pradžia: 2019 m. kovo 29 d., 08:00 val.. Registravimo pabaiga: 2019 m. kovo 29 d., 09:30 val..
 
6.       Kredito įstaigos (skyriaus, filialo), kurioje atidaryta sąskaita pradiniam metiniam žemės nuomos mokesčiui sumokėti už aukciono būdu išnuomojamą žemės sklypą (toliau vadinama – pradinis įnašas), pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos numeris:
Aukciono dalyvis pradinį žemės sklypo dalies nuomos mokestį už aukcione išnuomojamą žemės sklypo dalį (toliau vadinama – pradinis įnašas), privalo sumokėti į Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas sąskaitą: Sąskaitos Nr.: LT417230000000345083, UAB Medicinos bankas, Kodas 72300.
 
7.       Kita informacija ir papildomi reikalavimai, kurie bus privalomi aukciono laimėtojui:
 
7.1.    Aukciono laimėtojas turi atitikti numatytus kvalifikacinius ir specialiuosius reikalavimus.
 
7.2.    Numatyti kvalifikaciniai reikalavimai:
7.2.1. Aukciono dalyvio finansinis pajėgumas. Aukciono dalyvio vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus (2016, 2017, 2018) vykdant visas ar vieną/kelias iš šių veiklų: keleivinio oro transporto veiklą, krovininio oro transporto veiklą, sandėliavimo ir saugojimo veiklą, oro transportui būdingų paslaugų veiklą, krovinių tvarkymą, kitą transportui būdingų paslaugų veiklą, kitą, niekur kitur nepriskirtą, keleivinio sausumos transporto veiklą, oro transporto ir įrangos nuomos ir išperkamosios nuomos veiklą, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros veiklą, elektroninės ir optinės įrangos remonto veiklą, buvo ne mažesnė nei 0,3 mln. EUR be PVM.
Aukciono dalyvis turės pateikti: Aukciono dalyvio deklaracija ir atitinkamų metų pelno (nuostolio) ataskaitų patvirtintos kopijos.
7.2.2. Aukciono dalyvio patirtis vykdant veiklą aviacijos srityje. Tuo atveju jei Aukciono dalyvis vykdys komercinės aviacijos ir/ar orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros veiklas, Aukciono dalyvis turi turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį vykdant komercinės aviacijos veiklą ir/ar atliekant ne mažesnių kaip [C] kategorijos civilinių orlaivių bazinio bei linijinio techninio aptarnavimo paslaugas. Aukciono dalyvis turės pateikti: Aukciono dalyvio deklaracija, atitinkamų sertifikatų, įrodančių teisę teikti bazinio bei linijinio techninio aptarnavimo paslaugas, patvirtintos kopijos bei ne mažiau kaip 3 sėkmingai įgyvendintų arba įgyvendinamų sutarčių, kurių pagrindu Aukciono dalyvis būtų aptarnavęs ne mažiau kaip [20] (dvidešimt) [C] kategorijos orlaivių, su oro linijų bendrovėmis patvirtinti išrašai.
7.2.3. Aukciono dalyvio veiklos tęstinumas. Aukciono dalyvis nėra restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą.
Aukciono dalyvis turės pateikti: Aukciono dalyviui valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad Aukciono dalyvis nėra restruktūrizuojamas, bankrutavęs, likviduojamas, sustabdęs veiklą, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.
7.2.4. Aukciono dalyvio profesinė/patirties kvalifikacija. Aukciono dalyvis turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Žemės sklypo dalių nuomos sutarčiai vykdyti. Aukciono dalyvis turės pateikti: Juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos arba kiti dokumentai, patvirtinantys Aukciono dalyvio teisę verstis atitinkama veikla. Jeigu Aukciono dalyvis registruotas užsienio valstybėje, pagal kurios teisę įstatai nenumatyti, reikia pateikti profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų pažymas ar priesaikos deklaraciją, liudijančią dalyvio teisę verstis atitinkama ūkine veikla.
 
7.3.    Specialieji reikalavimai. Aukciono dalyviai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus. Dokumentai, įrodantys Aukciono dalyvio atitikimą specialiesiems reikalavimams, turi būti pateikti kartu su kvalifikacinius reikalavimus įrodančiais dokumentais:
7.3.1. Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo numatytas potencialaus Aukciono dalyvio (jei ūkio subjektai veikia jungtinės veiklos pagrindu, kiekvieno iš partnerių) atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimas. Aukciono dalyvio (jei ūkio subjektai veikia jungtinės veiklos pagrindu, kiekvieno iš partnerių) atitiktis nacionalinio saugumo interesams.
 
Aukciono dalyvis turės pateikti: Potencialių Aukciono dalyvių (jei ūkio subjektai veikia jungtinės veiklos pagrindu, kiekvieno iš partnerių) atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2010 m. sausio 13 d. potvarkiu Nr. 9 (aktuali redakcija), sprendimas, kurio gavimą inicijuos Nuomotojo savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.
 _____________________________________