• vieta
  • image
  • image
  • image
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien258
mod_vvisit_counterVakar479
mod_vvisit_counterŠią savaitę258
mod_vvisit_counterPraėjusią savaitę4472
mod_vvisit_counterŠį mėnesį6086
mod_vvisit_counterPraėjusį mėnesį17680
mod_vvisit_counterViso1031998

Mes turime: 12 svečius, 3 bots online
Jūsų IP: 54.226.36.60
 , 
Šiandien: Gruo 10, 2018
Oro uostas / Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga (Privatumo politika)

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTAS

PRIVATUMO POLITIKA

 

I.              BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.       Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 145907544, adresas: Lakūnų g. 4, LT-77103, Šiauliai, užtikrina visų savo interneto svetainės http://www.siauliai-airport.com (toliau – Svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

1.2.       Ši privatumo politika (toliau – Politika) pateikia informaciją apie tai, kaip Įmonė reglamentuoja pagrindinius Svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3.       Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

 

II.           VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

2.1.        Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis asmeniui būdingus fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius.

2.2.       Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės lankytojas, kurio asmens duomenys yra renkami Įmonės.

2.3.       Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4.       Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5.       Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6.       Duomenų valdytojas – Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 145907544, adresas: Lakūnų g. 4, LT-77103, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7.       Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 

III.        Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

 

3.1.       Įmonė tvarko asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Įmonė privalo tvarkyti asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso.

3.2.       Ši Įmonės Politika taikoma toliau išvardytais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

3.2.1.      komunikacijai elektroniniu paštu (paklausimams, komerciniams pasiūlymams, atsiliepimams administruoti);

3.2.2.      kandidatų į Įmonės laisvas darbo, valdybos narių vietas atrankai;

3.2.3.      vaizdinė informacija renkama siekiant užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir neliečiamumą, visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą ir kitas asmenų teises ir laisves, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

3.2.4.      kitoms paslaugoms teikti.

3.3.       Visais 3.2. punkte paminėtais atvejais Įmonė tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

 

IV.        Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

 

4.1.       Pagrindinės asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Įmonė šios Politikos III skyriuje išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

4.1.1.      Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.

4.1.2.      Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.

4.1.3.      Duomenys, susiję su paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – informacija apie teikiamas paslaugas, sutarčių duomenys, užsakymų duomenys, duomenys, kuriuos Įmonė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt.

4.1.4.      Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys užfiksuoti Įmonės patalpose, teritorijose, garso įrašų duomenys užfiksuoti su asmenims bendraujant telefonu, Įmonės valdybos posėdžių metu, kt.

4.1.5.      Slapukų duomenys – informacija apie asmens kompiuterio IP adresą, naudojamą OS versiją.

4.1.6.      Kiti duomenys, kuriuos Įmonė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

 

V.           AsMENS DUOMENŲ GAVIMAS

 

5.1.       Įmonė tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Įmonė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip vaizdo stebėjimo įrangos, valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Įmonės teisėto intereso pagrindu.

 

VI.        AsMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

6.1.       Įmonė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 

6.1.1.      Paslaugų, prekių ir darbų teikėjams. Įmonė gali perduoti tvarkomus asmens duomenis Įmonės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Įmonei klientų aptarnavimo, prekių tiekimo ar darbų atlikimo paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Įmonės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų, prekių ir darbų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

6.1.2.      Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Įmonė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Įmonės teises arba Įmonės klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

6.1.3.      Skolų administravimo įmonėms. Klientui tinkamai nevykdant jam priklausančių mokėjimų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes ar atliktus darbus, Įmonė raštu ar elektronine forma informavusi klientą turi teisę teikti kliento asmens duomenis jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, taip pat rinkti asmens duomenis skolos išieškojimo tikslais iš kredito istorijų sistemų ar kitų duomenų bazių.

6.1.4.      Kitoms trečiosioms šalims. Įmonė gali teikti asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

 

VII.     DUOMENŲ SAUGOJIMAS

 

7.1.       Įmonė tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai, yra numatyta Įmonės asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

 

7.2.       Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Įmonė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į techninius procesinius pajėgumus, nurodytus Įmonės Taisyklėse nustatant duomenų saugojimo laikotarpį.

 

VIII.  TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

 

8.1.       Įmonė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

IX.        ASMENŲ TEISĖS

 

9.1.       Asmuo susisiekęs su Įmone ir Įmonei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

9.1.1.           susipažinti su Įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis;

9.1.2.           ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

9.1.3.           prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;

9.1.4.           gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

9.1.5.           prašyti ištrinti Įmonės tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

9.1.6.           apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

9.1.7.           nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9.2.       Asmenys gali kreiptis dėl šios Įmonės vykdomos Politikos asmens duomenų tvarkymo tikslais raštu adresu: Lakūnų g. 4, LT-77103 Šiauliai, el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

9.3.       Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Įmonės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

X.           ASMENŲ PAREIGOS

 

10.1.   Asmenys, pateikdami Įmonei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Politikoje pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Įmonė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Įmonė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Įmonei asmuo pateikia per neapdairumą.

10.2.   Asmuo įsipareigoja informuoti Įmonę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

 

XI.        SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 

11.1.   Įmonė šioje svetainėje slapukų (angl. cookies) nedidelių failų, kurie siunčiami ir įdiegiami į svetainės lankytojo kompiuterį), nenaudoja.

11.2.   Įmonės Svetainėje yra įdiegtas „Vinaora Visitors Counter“ įskiepis, kuris skaičiuoja lankytojus, rodo lankytojo kompiuterio IP adresą, naršyklės ir OS versiją, datą. Įskiepis naudojamas Įmonės svetainės lankomumo statistikai stebėti.

11.3.   Įmonės Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame Svetainės lankytojų dėmesį, kad Įmonė nėra atsakinga už kitų nei http://www.siauliai-airport.com interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Pasinaudoję nukreipimu iš Įmonės Svetainės į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti tų tinklapių privatumo politika.

 

__________________________________

Šiandien

Pirmadienis, 10 Gruodis 2018

Orų prognozė aviacijai

[source: ADDS]
METAR
EYSA 100450Z 22007KT 1600 BR OVC002 03/03 Q0992 R14L/29//95 AMB TEMPO OVC003 YLO2 =
TAF EYSA 100502Z 1006/1015 20006KT 1500 BR OVC002 TEMPO 1006/1009 0800 FG BECMG 1010/1012 3000 TEMPO 1012/1015 5000 RA OVC005
TAF
TAF EYSA 100502Z 1006/1015 20006KT 1500 BR OVC002 TEMPO 1006/1009 0800 FG BECMG 1010/1012 3000 TEMPO 1012/1015 5000 RA OVC005 =
SR / SS: 06:41 / 14:00 UTC (EYSA 2018-12-10)

Paieška

Lankytojai

Mes turime 15 svečius online

tic logo lt